Публикувано на 21 март, 2024

Проект на „Спортс Мениджмънт България“ подкрепя децата от квартал „Надежда“ в Сливен

Добродневно

Проект на „Спортс Мениджмънт България“, финансиран от програма "Развитие на човешките ресурси" 2021-2027 (със съфинансиране от Европейски съюз), се реализира в 6-о основно училище „Братя Миладинови“ в Сливен от 15.09.2023 г. Над 90% от децата са от квартал „Надежда“, който е известен с високите нива на бедност на жителите си.

 

Проектът е с продължителност от 12 месеца и носи наименованието „Интегрирани грижи за децата в нужда“ (номер BG05SFPR002-2.003-0079-C01). Процедурата, по която се реализира, е „Бъдеще за децата“ (код BG05SFPR002-2.003), а приоритетната му ос е „Социално включване и равни възможности“. В рамките на проекта се изпълняват дейностиза ранно детско развитие, в т.ч. формиране на родителски умения; семейно консултиране и подкрепа, вкл. и по отношение на здравните аспекти; ранна интервенция за деца с увреждания и затруднения. Екипа от специалисти ще извърши: консултиране; емоционална и практическа подкрепа, за запазване целостта на семейството; насочване към социални, образователни и здравни услуги, както и услуги за осигуряване на трудова заетост; идентифициране и насочване на бременни жени в риск и майки към системата за здравеопазване; предоставяне на индивидуална подкрепа–консултации, придружаване, посредничество.

 

Проектът обхваща комплекс от мерки, насочени към предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални услуги, както и други видове консултативна подкрепа с цел намаляване на негативните тенденции, свързани с детската бедност, както и подобряване качеството на живот на минимум 80 деца в нужда и 25 семейства.

 

Предоставяме интегрирани здравно-социални услуги за деца и младежи до завършването на средно образование. Целта на дейността е обучителна, рехабилитационна и терапевтична, развитие на техния потенциал и заложби, формиране и развитие на основни личностни и социални умения. Сред най-атрактивните за участниците в проекта занимания са тренировките в шест вида спорт – обща физическа подготовка, футбол, бадминтон, джудо, бокс и тенис на маса. Проектните дейности включват и занимания с изкуство, които целят да намалят агресивното поведение на децата.