ПОЛИТИКА НА "СПОРТС МЕНИДЖМЪНТ БЪЛГАРИЯ" ЕООД ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

ЗА НАС:

        “Спортс Мениджмънт България” ЕООД е дружество, регистрирано в Търговския регистър на Агенция по вписванията с ЕИК: 201608616, със седалище, адрес на управление и кореспонденция: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. 11, ет. 5, ап. 185

Контакти:

         Адрес: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. 11, ет. 5, ап. 185

        Телефон: +359 893 620 478

        E-mail: viktor.kirkov@sportsmanagement.bg

За въпроси, свързани с личните Ви данни:

        Адрес: гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. 11, ет. 5, ап. 185

        E-mail: viktor.kirkov@sportsmanagement.bg

 

ЗА ТАЗИ ПОЛИТИКА:

Защитата на личните Ви данни е основно Ваше право. Целта на настоящата Политика е да Ви информираме:

•        кои данни са лични;

•        какви лични данни събираме;

•        защо (за какви цели) ползваме личните Ви данни;

•        на кого разкриваме  и кой има достъп до личните Ви данни;

•        как защитаваме Вашите лични данни;

•        срок на съхранение на Вашите лични данни;

•        какви са Вашите права и как може да ги упражните;

•        последващи промени в политиката.

Политиката е публикувана на началната интернет страница www.sportsmanagement.bg.

Измененията в Политиката влизат в сила тридесет (30) дни след датата на публикуването им на интернет страницата ни. Ние ще Ви уведомим чрез e-mail за предстоящото изменение. Приканваме и Вас регулярно да си припомняте за Вашите права и как ние защитаваме Вашите лични данни.

Тази Политика последно е актуализирана на 21.09.2020 г.

 

КОИ ДАННИ СА ЛИЧНИ

Лични данни са всяка информация, отнасяща се до Вас и/или Вашето дете като физическо лице, посредством която се идентифицирате (например: имена) или можете да бъдете идентифицирани пряко или непряко чрез идентификатор (ЕГН, адрес, телефон, местонахождение, онлайн идентификатор и др.) или чрез един или повече специфични признаци (расов, етнически произход, здравен статус, онлайн поведение и др.). Този документ описва начините, по които ние събираме, обработваме и съхраняваме лични данни в процеса на работа с Вас или Вашите деца. Информира Ви за лицата на които разкриваме лични данни, как ги съхраняваме и какви са Вашите права.

Част от нашата основна дейност е свързана с развитието на спорта на територията на Република България чрез организиране на тренировъчен процес и/или състезания/мероприятия. Често работата ни касае деца и подрастващи  на възраст от 3 г. до 18 г., но това не изключва възможността да включваме в наши тренировъчни групи и/или състезания/мероприятия и пълнолетни лица. Всички документи и взаимоотношения по повод нашите непълнолетни участници в масови групи или състезатели, се осъществяват с техните родители.

Във тази връзка ние събираме и обработваме личните данни участниците в нашите тренировки и/или състезания/мероприятия, а когато тези участници са непълнолетни – и на техните родители.

 

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ

1.       Данни, с които да Ви идентифицираме (идентификационни данни):

 • три имена;
 • единен граждански номер (ЕГН)/личен номер на чужденец;
 • номер на документ за самоличност, дата и място на издаването му;
 • постоянен адрес;

2.       Данни, за да осъществим връзка с Вас (Данни за контакт):

 • телефонен номер (мобилен и/или стационарен);
 • адрес на електронна поща.

3.       Допълнителни идентификационни данни:

 • допълнителни идентификационни данни (например PSN ID за PlayStation);
 • други данни, които ни предоставите с Ваше съгласие. Тази друга информация може да бъде: гражданско състояние, пол, образование, професия, демографска информация и др.

4.       Данни, създадени или получени при ползване на услугите ни:

 • данни, предоставяни през интернет страницата ни и мобилни приложения;
 • друга обратна връзка, която получаваме от Вас;
 • снимки, видео и аудио записи – събирани с цел популяризиране на дейността на клуба и други рекламни цели, които се направени след предоставяне на декларация за съгласие от Ваша страна, когато те касаят Вас и/или непълнолетното Ви дете;
 • информация за здравословното състояние  на детето Ви за да се убедим, че няма противопоказания то да участва в състезателния процес и за да гарантираме сигурността му;
 • предпочитания за продуктите и услугите, които Ви предоставяме.

 

ЗАЩО (ЗА КАКВИ ЦЕЛИ) ПОЛЗВАМЕ ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

1.       Ние ползваме предоставените от Вас лични данни за следните цели:

 • Включване на Вас и/или на Вашето дете в тренировъчен процес, организиран от „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД;
 • Записване за участие в състезание на Вас и/или Вашето дете;
 • Уведомяване за всичко, свързано с продуктите и услугите на „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД, които Вие и/или Вашето дете ползвате при нас, изпращане на различни известия, уведомление за проблеми, грешки или за да отговорим на подадени от Вас заявления, жалби, предложения;
 • Анализ на клиентската история и изготвяне на потребителски профил с оглед определяне на подходяща оферта за Вас;
 • Да защитим и осигурим сигурността на Вас и на нашите служители;
 • Да установим и/или предотвратим незаконосъобразни действия или действия в противоречия с нашите условия за съответните услуги;
 • Да оценим и измерим ефективността от продуктите и услугите  ни, както и да Ви предложим рекламно съдържание, което да е адекватно на нуждите Ви;
 • Да проучваме и анализираме клиентско потребление на нашите продукти и услуги, на основа на анонимна или персонализирана информация, за да установим основните тенденции, да подобрим нашето разбиране за поведението на клиентите  ни и да си сътрудничим с трети лица, за да разработим нови услуги за нашите клиенти;
 • Извършване на обработка от обработващ данните на потребители на нашите услуги.

2.       В изпълнение на наши законови задължения, ние ползваме предоставените от Вас лични данни за:

 • предоставяне на информация на Комисията за защита на потребителите или трети лица, предвидени в Закона за защита на потребителите;
 • предоставяне на информация на Комисията за защита на личните данни предвидено в Закон за защита на личните данни, Регламент (ЕС) 2016/679 от 27 април 2016 година, Закон за електронните съобщения и др.;
 • задължения, предвидени в Закона за счетоводството и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и други свързани нормативни актове, във връзка с воденето на счетоводство;
 • предоставяне на информация на съда и трети лица, в рамките на производство пред съд, съобразно изискванията на приложимите към производството законодателни актове.

3.       Използваме предоставените от Вас лични данни и за реализирането на следните наши легитимни интереси:

Ние използваме данните Ви за идентификация (с изключение на ЕГН), за да извършим основен анализ с цел да пригодим предлаганите от нас услуги към индивидуалните ви потребности и да Ви предложим нови услуги, които да ги задоволяват.

В случай на неизпълнение на Ваше договорно задължение, ние ползваме идентификационните Ви данни и данните за контакт с цел да защитим нашите права.

4.       Въз основа на предоставено Ваше съгласие, ние ползваме личните Ви данни за следните цели:

Директен маркетинг за наши продукти и услуги и на продукти и услуги на наши партньори - търговци, с които ние имаме сключени договори за партньорство и които предоставят разнообразни продукти и услуги.

Предоставените съгласия могат да бъдат оттеглени по всяко време. Оттеглянето на съгласието няма отражение върху изпълнението на договорните ни задължения. Ако оттеглите съгласието си за обработване на лични данни за някой или всички от описаните начини, ние няма да използваме личните Ви данни и информация за тези цели. Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването, основано на дадено съгласие преди неговото оттегляне.

За да оттеглите даденото съгласие е необходимо само да попълните формуляр за отказ от съгласие и да ни го изпратите на горепосочените физически или имейл адрес.

 

НА КОГО РАЗКРИВАМЕ И КОЙ ИМА ДОСТЪП ДО ЛИЧНИТЕ ВИ ДАННИ

         В изпълнение на наш договор или на законово наше задължение, или с оглед на наш легитимен интерес, или след Ваше съгласие, ние предоставяме Ваши лични данни на трети лица. Не предоставяме Ваши лични данни на трети лица, преди да сме се уверили, че са взети всички технически и организационни мерки за защита на тези данни, като се стремим да осъществяваме строг контрол в изпълнение на тази цел.

Предоставяме Ваши лични данни на следните категории получатели:

Лица, на които ние сме възложили определена работа, включваща и достъп и обработване на Вашите лични данни:

 • органи, институции и лица, на които сме длъжни да предоставим лични данни по силата на действащото законодателство;
 • спортно-педагогически кадри, с които имаме договорни отношения;
 • служители заети с административната и отчетническа дейност;
 • български или чуждестранни организации, които организират състезания/мероприятия, в които взимат участие потребители на наши продукти и услуги;
 • туристически агенции, авиокомпании или други транспортни фирми, които организират или осъществяват превоз на потребители на наши продукти и услуги;
 • в рамките на финансово отчетената и счетоводна дейност, ние разкриваме Вашите лични данни на обслужващи тази дейност фирми, както и на администриращия органи по програми за подпомагане на спорта.

Лица, обработващи Ваши лични данни от свое име:

компетентни органи, които по силата на закон имат правомощия да изискват предоставянето на информация, сред която и лични данни, като например - съдилища, прокуратура, различни регулаторни органи като Комисия за защита на потребителите, Комисия за защита на личните данни, органи с правомощия по защита на националната сигурност и обществен ред.

 

КАК ЗАЩИТАВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

Ние сме предприели всички необходими мерки за защита на личните Ви данни, в качеството Ви на потребител на нашите услуги и/или на родител/настойник и на Вашето дете, което е потребител на нашите услуги, като спазваме стриктно българското и европейското законодателство. Личните данни се събират, обработват и съхраняват при стриктно разписани правила. Всички служители, заети в дейността на клуба са обвързани от декларации за поверителност, а на всички обработващи личните данни са дадени конкретни инструкции за обработката. 

 

СРОК НА СЪХРАНЕНИЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Вашите лични данни и/или тези на Вашето дете се съхраняват от „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД за срок до 1 (една) година след последното ползване на наш продукт или услуга.

 

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА И КАК МОЖЕ ДА ГИ УПРАЖНИТЕ

Вие имате право по всяко време да оттеглите Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни или данните за Вашето дете. Искането може да касае част от предоставените ни данни или всички такива.  Ние сме длъжни, веднага да се съобразим с Вашето искане. За съжаление, ако поискате от нас да не обработваме три имена на детето Ви и неговата дата на раждане, както и личните данни за Вас, в качеството вина родител/настойник, Вашето дете няма да има възможност да участва в тренировъчния и състезателен процес.

Вие имате право да поискате достъп до данните, които имаме за Вашето дете и/или за Вас.

Имате право да поискате коригиране на неточни данни, които се отнасят до Вас и/или до Вашето дете.

Имате право да поискате изтриване  на личните данни, които пазим за Вас и/или Вашето дете.

Имате право да поискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни и/или тези за Вашето дете.

Имате право да възразите срещу обработката на Вашите лични данни и/или тези за Вашето дете.

Имате право Вашите лични данни и/или тези на Вашето дете да бъдат прехвърлени към друга организация, по Ваше нареждане и когато те са предмет на автоматична обработка.

Вие или Вашето дете не сте обект на автоматично вземане на решение.

 

ПОСЛЕДВАЩИ ПРОМЕНИ В ПОЛИТИКАТА

Политика може да бъде изменяна, допълвана и по друг начин актуализирана от „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД по всяко време. При каквито и да е промени в Политиката, на Сайта ще бъде публикувано съобщение за това заедно със самата актуализирана Политика.

 

В случай, че считате, че Вашите права във връзка с личните данни са нарушение може да подадете жалба при нас на адрес:  гр. София 1172, ж.к. „Дианабад“, бл. 47, вх. 11, ет. 5, ап. 185, за „Спортс Мениджмънт България“ ЕООД или на електронен адрес: viktor.kirkov@sportsmanagement.bg 

или директно до

Комисията за защита на личните данни на адрес:  София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, на електронен адрес: kzld@cpdp.bg или чрез уебсайт www.cpdp.bg